street name sign of dutch songs songwebsite songsite holland netherlands


In the Overtuin

Dutch songs with music and English translation ! 
 
 
 
 
 
 
 Or visit:


 
 
picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming
 
 
picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons
 
 
 


Home         Search         Guestbook         Colophon

Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons


Dutch 17th / 18th century folk songs

Songs from the 17/18th century with music and English translation


<<  Medieval songs (Antwerp Songbook)
(translated in English)
   >>
sheet music dutch folk song komt vrienden ronde thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch folk songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch folk songs with music mp3    play music  /  or click here


My friends, come sit around me
we love this handicraft.
I will tell you my tale about
the grindstone that does make
a living for my wife and child
although I work in rain and wind.


        Komt vrienden, in het ronden
        minnaars van enen stiel.
        Ik zal u gaan verkonden
        hoe ik door 't slijperswiel
        den kost verdien voor vrouw en kind
        schoon blootgesteld aan weer en wind.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The blacksmith has to work so hard
all day in front of fire.
He can not leave a little while
to drink a jug of beer.
I go at ease, on my own pace
but sometimes with an empty bag.


        De smid die moet hard werken
        gestadig voor het vier.
        Hij durft hem niet versterken
        met ene kan goed bier.
        Terwijl ik ga op mijn gemak
        soms ook wel met een lege zak.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The shoemaker he sits all day
on his shoe repair chair
he has to eat dry bread and cheese
but when the going gets tough
I will keep grinding through the night
so I am never much too poor.


        De schoenpik, stijf gezeten
        op ene pikkelstoel
        zou kaas en droog brood eten
        maar als ik nood gevoel
        dan slijp ik tot den avond toe
        en zo heb ik nooit arremoe.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The tailor he makes clothes for us
for eight nickels a day.
If he wants to earn more than this
he has to cut too much.
But I will use my grindstone and I
gain more in one hour brief.


        De kleerfrik maakt ons kleren
        voor acht stuivers per dag.
        Wil hij den loon vermeren
        hij snijdt meer dan hij mag.
        Maar ik met mijnen slijpersteen
        ik win meer op één uur alleen.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The miller has to grind the grain
to make the finest flour.
For this he pays a double price
his throat gets very dry.
But I, I work so diligence
I earn my bread in honesty.


        De maalder moet gaan malen
        tot in het fijnste meel.
        Hij doet dubbel betalen
        voor zijne droge keel.
        Maar ik, door ijver en door vlijt
        ik win mijn brood in eerlijkheid.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


My wife will cry out victory
about the grindery.
She finds the greatest glory in
the turning of my wheel.
My children all do very well
they're always begging on the streets...


        Mijn vrouw die roept victoria
        over den slijpersstiel.
        Zij vindt de grootste gloria
        in 't draaien van mijn wiel.
        Mijn kinders hebben geen ongemak
        zij lopen met den bedelzak.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


Well, friends, to tell the truth at last
all handicrafts are good
but mine is still the best of all
although I sometimes sleep
in stables cold on hay and straw
without a meal for anyone.


        Tsa, vrienden, voor het leste
        all' ambachten zijn goed
        maar 't mijn is toch het beste
        schoon ik soms slapen moet
        op hooi en strooi in enen stal
        dan heb 'k den kost voor niemendal.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


  Dutch 18th century folk song.

Commentary: The songwriter is unknown and the song can't be dated more precise.

Content: Song about a knifes- and scissors-grinder and his grinding stone. In this lyrics this handicraft is compared to other handicrafts (like the blacksmith, the shoemaker, the tailor and the miller).

Although it mentions hardship and poverty, the tone is light, with some laughing about one's own misery.

Sources (Dutch Song Database):
•  Het nieuw vermakelyke dans-school (ca. 1782)
•  J. Bols, Honderd oude Vlaamsche liederen (1897)
•  M. Coune, De Vlaamsche Zanger (1930)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
•  De stemvork (ca. 1950)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Komt vrienden in het ronden' on Dutch website: Nederlandse volksliedjes K.
 sheet music dutch folk song winter regent paadjes vissertje thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch folk songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch folk songs with music mp3    play music  /  or click here


On rainy days in winter
the muddy paths get so deep, yes so deep
the cunny fisherman will come
fishing there in the dense reed.


        Des winters als het regent
        dan zijn de paadjes diep, ja diep
        dan komt dat loze vissertje
        vissen al inne dat riet.


With his old fishing rod and his fish net
with his old rucksack, with his old knapsack
and with his leather, like dirre domdere
with leather rain boots on his feet.


        Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok
        met zijne lapzak, met zijne knapzak
        met zijne leren, van dirre domdere
        met zijne leren laarsjes aan.


The miller's wife, cunning too
was waiting before her door, yes her door
so that that pleasant fisherman
had to pass by on his way.


        Dat loze molenarinnetje
        ging in haar deurtje staan, ja staan
        omdat dat aardig vissertje
        voorbij haar henen zou gaan.


With his old fishing rod and his fish net
with his old rucksack, with his old knapsack
and with his leather, like dirre domdere
with leather rain boots on his feet.


        Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok
        met zijne lapzak, met zijne knapzak
        met zijne leren, van dirre domdere
        met zijne leren laarsjes aan.


Have I treated you badly
what in my life have I done wrong, yes wrong?
Why can't I pass your door in peace
and just continue my way?


        Wat heb ik jou bedreven
        wat heb ik jou misdaan, ja daan
        en dat ik niet met vreden
        voorbij jouw deurtje mag gaan?


With his old fishing rod and his fish net
with his old rucksack, with his old knapsack
and with his leather, like dirre domdere
with leather rain boots on his feet.


        Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok
        met zijne lapzak, met zijne knapzak
        met zijne leren, van dirre domdere
        met zijne leren laarsjes aan.


You did not treat me badly
you didn't do anything wrong, yes wrong
but you will have to kiss me first
three kisses and you may pass.


        Gij hebt mij niet misdreven
        gij hebt mij niet misdaan, ja daan
        maar gij moet mijn driemaal zoenen
        eer gij van hier meugt gaan.


With his old fishing rod and his fish net
with his old rucksack, with his old knapsack
and with his leather, like dirre domdere
with leather rain boots on his feet.


        Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok
        met zijne lapzak, met zijne knapzak
        met zijne leren, van dirre domdere
        met zijne leren laarsjes aan.


  Dutch 17th century folk song.

Commentary: The songwriter is unknown and the song can't be dated more precise.

Content: A fisherman passes a mill. The naughty miller's wife asks him for three kisses, before he's allowed to pass.

Sources (Dutch Song Database):
•  Haarlems oudt liedt-boeck (1640)
•  't Amsterdamse Rommel-Zootje (ca. 1650)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Des winters als het regent (loze vissertje)' on Dutch website: Nederlandse volksliedjes W.
 sheet music dutch folk song plompaard wijfje markt thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch folk songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch folk songs with music mp3    play music  /  or click here


Plompaard and his little wife
went to the market place
three hours before the daybreak, daybreak, daybreak, daybreak
three hours before the daybreak
went to the market place.


        Plompaard en zijn wuvetje
        ze zijn te merkt gegaan
        drie uurtjes voor den dage, dage, dage, dage
        drie uurtjes voor den dage
        ze zijn te merkt gegaan.


But the moment they arrived
at Burburg's market place
their eggs fell down, all broken, broken, broken, broken
their eggs fell down, all broken
their butter fell in mud.


        Als ze te Burburg kwamen,
        te Burburg op de merkt
        ze braken al de eiers, eiers, eiers, eiers
        ze braken al de eiers
        de butter viel in het slijk.


Plompaard, she said, my Plompaard
go home and get the hook.
And we can pull the butter, butter, butter, butter
and we can pull the butter
out of the mud in time.


        Plompaard, zeide zij, Plompaard
        loopt huiswaarts, haalt den haak.
        Wij zullen de butter uittrekken, trekken, trekken, trekken,
        wij zullen de butter uittrekken
        voordat z' in gronde gaat.


If the butter can't be saved
then we can save the cloth
last night I ripped it off your, off your, off your, off your
last night I ripped it off your
good trousers, Sunday best.


        't En is wel om de butter niet
        't en is maar om den doek
        'k en scheurd' hem maar gister'n aven, aven, aven, aven
        'k en scheurd' hem maar gister'n aven
        van Plompaards beste broek.


Did you make a butter cloth
out off my nicest pants?
As long as I am living, living, living, living
as long as I am living
no wife has been so crude!


        Hebt gij van mijne beste broek
        een butterkleed gemaakt?
        'k En heb mijn levensdage, dage, dage, dage
        'k en heb mijn levensdage
        een zulk bot wuf gehad!


  Dutch 17th century folk song.

Commentary: Droll song, humorous song.

This folk song was noted around 1850 from the oral tradition by ethnologist Hoffmann von Fallersleben. The first line however is already mentioned in several 17th century texts and plays. The songwriter is unknown.

The song has a distinct characteristic of historic folk songs from the oral tradition: repeating words and sentences, which makes it easy to sing along and indicates the practise of community singing.

Content: Plompaard and his wife go to the market, but everything goes wrong: their eggs break and their butter falls in the mud. And to make matters even worse: the wife confesses she made the butter cloth out off Plompaard's best trousers.

Text: The name 'Plompaard' means litterally: blunt natured. The name is also written as Klompertje, Klinkaart or Jan Plompaart.
Burburg (Bourbourg) is a municipality in French-Flanders.

Sources (Dutch Song Database):
•  H. Hoffmann von Fallersleben, Niederländische Volkslieder (1856)
•  J.H. Scheltema, Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd (1885)
•  J. van Vloten, Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen (1894)
•  F. van Duysen, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Plompaard en zijn wuvetje' on Dutch website: Nederlandse volksliedjes P.
 sheet music dutch folk song oever vliet thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch folk songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch folk songs with music mp3    play music  /  or click here


A sorrowfull sad little girl sat down
upon the river-bank.
The girl was weeping out of grieve
the grass became wet of her tears,
the girl was weeping out of grieve
the grass became wet of her tears.


        Aan d' oever van een' snellen vliet
        een treurend meisje zat
        zij weende, schreide van verdriet
        het gras van tranen nat,
        zij weende, schreide van verdriet
        het gras van tranen nat.


She threw the flowers growing there
disheartened in the stream.
She cried: "Oh, my dear father, oh,
my dear beloved brother, come back!"
She cried: "Oh, my dear father, oh,
my dear beloved brother, come back!"


        Zij wierp de bloemen die zij zag
        mistroostig in den stroom.
        Zij riep: "Ach lieve vader, ach!
        Ach, lieve broeder koom",
        zij riep: "Ach lieve vader, ach!
        Ach, lieve broeder koom".


A gentleman strolled by the stream
and noticed her bitter grief
the crying of the little girl
it touches his pityfull heart,
the crying of the little girl
it touches his pityfull heart.


        Een heer die wandelt langs den vliet
        bespeurt haar bittere smart
        dat hij het meisje weenen ziet
        treft zijn meedogend hart,
        dat hij het meisje weenen ziet
        treft zijn meedogend hart.


He said to her: "Well, dear little girl
please tell me, don't be shy
why do you weep, why do you cry
I'll help you if I can,
why do you weep, why do you cry
I'll help you if I can.


        Hij sprak tot haar: "Wel lieve meid
        o, zeg en wees niet schuw
        waarom ge weent, waarom ge schreit
        kan 't zijn, zoo help ik u,
        waarom ge weent, waarom ge schreit
        kan 't zijn, zoo help ik u".


She sighed and glanced at him miserable
and said: "Well, kind honest man
I am an orphan, lonely and poor
and my only hope now is God,
I am an orphan, lonely and poor
and my only hope now is God.


        Zij zuchtte en zag hem treurend aan
        en sprak: "Och, brave man
        een arme wees ziet gij hier staan
        die God slechts helpen kan,
        een arme wees ziet gij hier staan
        die God slechts helpen kan.


You see that little heap over there
it is my mother's grave.
You see this slanting river-bank
it is where my father glode down,
you see this slanting river-bank
it is where my father glode down.


        Ziet gij dat groene bergje niet?
        Daar is mijn moeders graf.
        Ziet gij den oever van deez' vliet?
        Daar gleed mijn vader af,
        ziet gij den oever van deez' vliet?
        Daar gleed mijn vader af.


The flow is here so powerful
he struggled but he sank.
My brother jumped, went after him
but too bad he also drowned,
my brother jumped, went after him
but too bad he also drowned.


        De felle stroom verwon hem dra
        hij worstelde en hij zonk.
        Mijn broeder sprong hem achterna
        helaas! ook hij verdronk,
        mijn broeder sprong hem achterna
        helaas! ook hij verdronk.


As often as I can I escape
the woeful orphanage."
So she expressed her misery
the troubles in her heart,
so she expressed her misery
the troubles in her heart.


        Nu vlucht ik vaak het weeshuis uit
        waar niets dan jammer is."
        Zoo sprak zij hare klachten uit
        in 't harte droefenis,
        zoo sprak zij hare klachten uit
        in 't harte droefenis.


He said: "My child do not longer complain
your heart deserves no pain.
I'll be your brother and your friend
and be as a father to you,
I'll be your brother and your friend
and be as a father to you.


        Hij sprak: "Kom klaag niet, lieve kind
        uw hart verdient geen pijn.
        Ik wil uw broeder en uw vriend
        ik wil uw vader zijn,
        ik wil uw broeder en uw vriend
        ik wil uw vader zijn".


He took her hand, so friendly and kind
felt sorry for her fate.
He gave her clothes that well belonged
to his good position and class,
he gave her clothes that well belonged
to his good position and class.


        Hij nam haar vriend'lijk bij de hand
        hij, met haar lot begaan
        hij gaf haar kleren naar zijn stand
        voor weesjes kleren aan,
        hij gaf haar kleren naar zijn stand
        voor weesjes kleren aan.


She ate with him, she drank with him
since then, day in day out.
We thank you, noble generous man
because you are friendly and good,
we thank you, noble generous man
because you are friendly and good.


        Zij at zijn spijs, zij dronk zijn drank
        gestadig, dag bij dag.
        Heb dank, o edel' brave man
        voor zoo een goed gedrag,
        heb dank, o edel' brave man
        voor zoo een goed gedrag.


  Dutch 18th century folk song.

Commentary: Translation (around 1800) of the German song 'An einem Fluss der rauschend schoss' by K. Lossius (1781).

This song has a distinct characteristic of historic folk songs from the oral tradition: repeating sentences, which makes it easy to sing along and indicates the practise of community singing.

Content: A weeping orphan girl is sitting on the river-bank and tells her fate to a rich gentleman. Her father, mother and brother are all dead and she has to live in a miserable orphanage. He feels compassion about her fate. He then lets her live with him, gives her good clothes and food.

Sources (Dutch Song Database):
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  R. Hol, Vaderlandsch liedeboek (1891)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Wouters en Moormann, Het straatlied (1933)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Aan de oever van een snelle vliet' on Dutch website: Nederlandse volksliedjes A.
 Search all Dutch folk songs
alphabetically


∗         ∗         ∗

icon dutch flag     Didn't you find the song you were looking for?     icon dutch flag
Visit our Dutch website 'Nederlandse volksliedjes' with Dutch songtexts:


Over 230 Dutch folk songs:
www.volksliedjes.overtuin.net

∗         ∗         ∗picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming   picture man with lute by frans hals dutch folk songs   picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons

Dutch children's songs   Dutch folk songs   Dutch pop songs/chansons©  copyright
translations, sheet music and music<<  Medieval songs (Antwerp Songbook)
(translated in English)
   >>


           


Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons

Home         Search         Guestbook         Colophon